17 lipca 2023 roku Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w którym Rocznik Teologii Katolickiej otrzymał 200 punktów i został przypisany do dyscyplin naukowych: nauki biblijne, nauki teologiczne natomiast Studia Teologii Dogmatycznej otrzymały 40 punktów i zostały przypisane do dyscyplin naukowych: filozofia; nauki o kulturze i religii; nauki biblijne; nauki teologiczne.

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym Katedry Teologii Katolickiej UwB wydawanym wyłącznie w języku angielskim , promującym wyniki badań z zakresu nauk teologicznych, biblijnych ale także wyniki badań w dialogu z innymi naukami na poziomie metateologii. W czasopiśmie zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych. Propagowany jest w nim przede wszystkim dorobek pracowników oraz współpracowników Katedry Teologii Katolickiej, oparty o najnowsze badania i realizowane projekty. Czasopismo redagowane jest od 2002 roku przez Katedrę Teologii Katolickiej UwB i wydawane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku. W bieżącym roku ukaże się jego XXII tom.  Rocznik indeksowany jest w bazie SCOPUS i ERIH PLUS.

Drugie czasopismo „Studia Teologii Dogmatycznej” wydawane w języku polskim z 40 punktami to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, ukazujące się raz w roku. Jest periodykiem odzwierciedlającym osiągnięcia badawcze Teologów wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Jest platformą naukowej debaty polskich i zagranicznych naukowców, a także uwzględniającą osiągnięcia będące wynikiem interdyscyplinarnego dialogu teologii z innymi naukami i społecznymi oczekiwaniami. Teksty publikowane są także w innych językach kongresowych.