Dorobek naukowy

Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

(2023) – szkolenie: Doskonałość dydaktyczna uczelni. Projektowanie procesu kształcenia – sylabusy

(2022) – szkolenie: Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami

(2018) – szkolenie formacyjne: Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną

(2017) stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Katolickiej UwB

(2015) habilitacja z nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

(2013) uzyskanie uprawnień do prowadzenia wykładów z filozofii, Wydział Teologiczny w Lugano

(2013) habilitacja z nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej, Wydział Teologiczny w Lugano

(2000) doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

(1995) szkolenie pedagogiczno – formacyjne, Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie

(1995) licencjat z teologii dogmatycznej, Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

(1992) magister teologii, Katolicki Uniwersytet w Lublinie

(19861992) Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

(19821986) Liceum Ogólnokształcące w Knyszynie

(19741982) Szkoła Podstawowa w Knyszynie

(2023) członek Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku

(2022) Przewodniczący Rady naukowej Instytutu w Białymstoku

(2022) Dyrektor Instytutu Teologicznego w Białymstoku

(2021) Recenzent czasopisma Collectanea Theologica

(2019 – 2022) Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku

(2019 – 2020) Kierownik Studiów Podyplomowych Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych

(2019) Dyrektor Studium Teologii w Białymstoku sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

(2019) Recenzent czasopisma Koła Naukowego Teologów KUL Teologia. Kultura. Społeczeństwo

(2019) Współorganizator Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku

(2017-2019) Recenzent czasopisma Rivista Teologica di Lugano

(20172018) Visiting professor Wydziału Teologicznego w Lugano

(2017) Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego w Polsce

(2017) Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Teologów Dogmatyków w Polsce

(2016-2018) Członek Komisji Nauk Humanistycznych PAN, Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku

(2016-2017) Kierownik Studiów Podyplomowych Katechetyczno-Pedagogicznych

(20162017) Kierownik Studiów Podyplomowych Katechetyczno – Pedagogicznych

(2015) Recenzent czasopisma Studia Ełckie

(2015) Członek zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Fundamentalistów w Polsce

(2015) Recenzent czasopisma Studia Koszalińsko – Kołobrzeskie

(2014) Recenzent czasopisma Teologia w Polsce

(2014) Recenzent czasopisma Studia Warmińskie

(2013-2014) Kierownik Podyplomowych Studiów Katechetyczno – Pedagogicznych

(2013) Członek International Institute for Hermeneutics

(2013-2019) Członek Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku

(2013-2019) Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

(2013) Redaktor serii Studia Teologii Dogmatycznej

(2013) Członek zespołu redakcyjnego Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża

(2012-2020) Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski

(2012) Redaktor naczelny Rocznika Teologii Katolickiej UwB

(2012) p.o. Kierownik Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

(2010-2017) Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Teologów Dogmatyków w Polsce

(20092011) Kierownik Podyplomowych Studiów Doskonalenia Katechetycznego

(2008) prowadzenie seminarium naukowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

(20072009) Kierownik Podyplomowych Studiów Katechetyczno – Pedagogicznych

(2007) Cenzor publikacji o treści dogmatycznej

(2007) Członek Rady naukowej Studia Seminaria Bialostocensis

(2006) Członek Towarzystwa Naukowego Teologów Dogmatyków w Polsce

(2005) adiunkt Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

(20052012) Członek zespołu redakcyjnego Rocznika Teologii Katolickiej

(20052019) Członek Komitetu naukowego Międzynarodowych Konferencji naukowo-szkoleniowych Życiodajna śmierć- Pamięci Elizabeth Kübler Ross

(20042013) Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania

(20042006) Wykładowca w Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku

(2003 – 2013) Współorganizator Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku

(20012013) Prorektor i prefekt studiów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (dalej:AWSD)

(20002004) Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania

(20002001) prefekt alumnów w AWSD w Białymstoku

(2000) Wykładowca w Podyplomowym Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku

(2000) Wykładowca i prowadzenie seminarium naukowego z teologii dogmatycznej przy Papieskim Wydziale Teologicznym – sekcja Jana Chrzciciela w Warszawie – oddział w Białymstoku

(2000) Wykładowca w AWSD w Białymstoku

(2000) prowadzenie seminarium naukowego z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

(20002001) Wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego

 • autor książek: Il Battesimo in relazione alla natura ed alla missione salvifica della Chiesa secondo Karl Rahner [2000]; Kim on jest? Hermeneutyka demonologii [2011]; Ermeneutica teologica, [2013]
 • współautor 10 książek i autor około 80 artykułów naukowych, ponad 42 popularyzujących naukę, 46 recenzji i sprawozdań
 • tłumacz 2 książek z jęz. włoskiego
 • uczestnik w projektach naukowo-badawczych
 • promotor – 1 doktorat; 260 prace magisterskie
 • recenzent – 2 habilitacje; 12 – doktoraty; 80 – prac magisterskich
 • wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria naukowe
 • znajomość języków: klasycznych /łaciński, grecki/, nowożytnych /rosyjski, angielski, włoski, niemiecki
 • 10.10.2007 r. – nagroda Rektora UwB za pracę naukową i działalność organizacyjną
 • 10.10.2016 r. – nagroda Rektora UwB, Indywidualna II za działalność organizacyjną
 • 10.10.2017 r. – nagroda Rektora UwB, Indywidualna III za pracę naukową i działalność organizacyjną
 • 10.10.2018 r. – nagroda Rektora UwB, Indywidualna III° za pracę naukową
 • 10.10.2019 r. – nagroda Rektora UwB, Indywidualna I° za działalność organizacyjną
 • 19.11.2020 r. – nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy zawodow5

(2021) Członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej

(2021) Delegat Biskupa ds. studiów i formacji w Archidiecezji Białostockiej

(2021) Koordynator Synodu nt.: „Synodalność Kościoła” na etapie diecezjalnym

(2019-2021) Wikariusz Biskupi ds. studiów i formacji w Archidiecezji Białostockiej

(2018) Członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej

(2018) Przewodniczący Rady Fundacji Spe salvi

(2013) Członek Zespołu do stałej formacji duchowieństwa

(2012) Członek Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej

(2011) Wikariusz biskupi ds. Księży Studentów i Księży pracujących za granicą Archidiecezji Białostockiej

(20082018) Prezes Fundacji Spe salvi

(2007) Członek Biura ds. Funduszy przy Z.H.P.U. Dynamis

(2002) Pomoc duszpasterska w parafii św. Ojca Pio w Białymstoku

(19992000) Administrator parafialny w w parafii San Bernardino-Mesocco (Diecezja Chur – Szwajcaria).

(1999) Asystent Sekretariatu Generalnego II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów Europy

(19971998) Administrator parafialny w parafii Provesano – Cosa (Diecezja Pordenone – Włochy)

(19921993) Wikariusz w parafii św. Antoniego w Sokółce (Archidiecezja Białostocka)

Książki autorskie:

 • (2014) Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger, Lugano 2014, ss. 301.
 • (2011) Kim on jest? Hermeneutyka demonologii, Białystok 2011, ss. 136.
 • (2000) Il Battesimo in relazione alla natura e alla missione salvifica della Chiesa secondo Karl Rahner. Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in Facoltatae Theologiae. Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 2000, ss. 252.

Artykuły naukowe:

 • (2023) «The Protection of Human Dignity in Selected Norms of Civil Law and in Theology», w: Annual of Catholic Theology, 22 (2023), s. 148-169. (pkt 200).
 • (2023) «The social message of John Paul II’s encyclicals in the implementation of horizontal principles in EU projects» w: Annual of Catholic Theology, 22 (2023), s. 214-228. (pkt 200).
 • (2023) «Synod w Kościele katolickim w Polsce jako fundament doświadczenia jedności wspólnoty»’ w: Teologia w Polsce 17,2 (2023), s. 143–160.
  (pkt 70).
 • (2023) «The Church Lives by the Eucharist, the Eucharist Lives in the Church: The Ontological Identity of the Believers», w: Collectanea Theologica 93 (2023)  nr 4, 85-107. (pkt. 140).
 • (2022) «Okiem teologa na dialog fizyki z wiarą», w: Studia Teologii Dogmatycznej 8 (2022), 78-86 (pkt 5).
 • (2022) «Czym jest synodalność? Rozwój świadomości synodalności na przestrzeni historii Kościoła», w: Sympozjum 26 (2020) nr 1(42), 11-32. (pkt 20).
 • (2022) «Epistemological bases of the dogma of the Immaculate Conception of Mary», w: Rocznik Teologii Katolickiej, 21 (2022), 33-52. (pkt 40).
 • (2022) «Teologia laikatu i synodalność jako droga realizacji powszechnego powołania do świętości», w: Teologia w Polsce 16 (2022) 2, 136-156. (pkt 70).
 • (2022) «Synodalność Kościoła – czy na dzisiejsze czasy?», w: Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauczania społecznego Kościoła 1 (2022) 157, 40-53. (pkt 20).
 • (2021) «Benedykta XVI perspektywa dialogu miłości Stwórcy ze stworzeniem», w: Studia Teologii Dogmatycznej 7 (2021), 145-164.
 • (2021), «Godność dziecka nieredukowalną wartością ontyczno – wychowawczą», w:  E. Kryńska (red.), Godność jako fundament praw człowieka, Tom I, Białystok 2021,  115-134..
 • (2021), «Charismatic Phenomena and Spiritual Discernment», w: Rocznik Teologii Katolickiej 20 (2021), 73-87.
 • (2020) «Ratzinger’s Reflections on the Staurological Foundation of the Resurrection», w: Rocznik Teologii Katolickiej 19 (2020), 115-132.
 • (2020) «Duch Święty w magisterium papieży przełomu XIX/XX wieku», w: Studia Teologii Dogmatycznej 6 (2020), 97-106.
 • (2020) «Biskup Władysław Suszyński – duszpasterz i nauczyciel», w: A. Proniewski (red.), Pasterze niezłomni i błogosławieni, Białystok 2020, 65-76.
 • (2020) «Świadkowie wiary…nieugięci, waleczni i święci», w: A. Proniewski (red.), Pasterze niezłomni i błogosławieni, Białystok 2020, 9-11.
 • (2019) «Rola i znaczenie Wydziału Teologicznego USB w powstaniu seminarium w Białymstoku», w: A. Proniewski (red.), Między Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie a Seminarium Duchownym w Białymstoku, Białystok 2019, 23-35.
 • (2019) «Kapłani z parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie», w: A. Szot (red.), Parafia Knyszyn 1520-2020. Odkrywanie dziejów, Knyszyn 2019, s. 323-338.
 • (2019) «Reform of the Catholic Church», w: Studia Teologii Dogmatycznej 5 (2019), 119-127.
 • (2019) «L’identittà religiosa dei giovani alla luce dell’Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit e della Giornata Mondiale dei Giovani a Panama», w: Rivista Teologica di Lugano XXIV 3(2019), 499-508.
 • (2019) «Joseph Ratzinger’s (Benedict XVI) Conceptualization of Eternity», w: Rocznik Teologii Katolickiej 18 (2019), 43-60.
 • (2018) «Godność ludzi wykluczonych, na peryferiach i… W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę», w: Studia Teologii Dogmatycznej 4 (2018), 182-196.
 • (2018) «Joseph Ratzinger’s Philosophical Theology of the Person», w: Rocznik Teologii Katolickiej 17/3 (2018), 219-236.
 • (2018) «La razionalità della fede secondo la Lectio Magistralis di Benedetto XVI a Ratisbona», w: Rivista Teologica di Lugano XXIII 2(2018), 293-306.
 • (2018) «Il rapporto tra fede e ragione nell’enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II», w: Rivista Teologica di Lugano XXIII 1(2018), 57-77.
 • (2018) «Between Tradition and Modernity – Dogmatic Theology’s Correlative Task», w: Rocznik Teologii Katolickiej 17/1 (2018), 63-84.
 • (2018) «L’atto di appartenenza alla Chiesa secondo Karl Rahner», w: Studia Koszalińsko – Kołobrzeskie 25 (2018), 113-133.
 • (2017«Interreligious Dialogue in Jesus Christ», w: Rocznik Teologii Katolickiej 16/1 (2017), 21-40.
 • (2017«L’attualizzazione dell’azione salvifica individuale attraverso la realtà della giustificazione», w: Studia Teologii Dogmatycznej 3 (2017), 138-155.
 • (2016«Teologia ekologii», w: Ekologia wyzwaniem dla teologii, Wrocław 2016, 61-78.
 • (2016«Marital parenthood planning», w: Studia Teologii Dogmatycznej 2 (2016), 179-193.
 • (2016«World economics – „Haeven economics”», w: Optimum, 6 (2016), 3-12.
 • (2016«Benedykt XVI o społecznym charakterze posługi kapłana», w: Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauczania społecznego Kościoła 4 (2016), 91-112.
 • (2015«Theological issues in the ecological encyclical Laudato si», w: Rocznik Teologii Katolickiej 14/1 (2015), 49-61.
 • (2015«Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium», w: Studia Koszalińsko – Kołobrzeskie 22 (2015), 131-143.
 • (2014«Sakramenty drogą życia wiecznego», w: M. Chojnacki, J. Morawa, A.A. Napiórkowski (red.), O bogactwach Kościoła, Kraków 2014, 269-284.
 • (2014«L’ermeneutica del sensus fidei in Joseph Ratzinger», w: Studia Koszalińsko – Kołobrzeskie 21 (2014), 147-155.
 • (2013«Józefa Ratzingera recepcja Soboru Watykańskiego II», Rocznik Teologii Katolickiej 12/1 (2013), 43-59
 • (2013«Order of Christian funerals in the Catholic Church», w: E. Krajewska – Kułak, A. Guzowski, W. Kułak, E. Rozwadowska, C. Łukaszuk, J. Lewko (red.), Death education – the importance of medical care, Białystok 2013, 225-241.
 • (2012«Wiara źródłem apostolstwa w świecie», w: Rocznik Teologii Katolickiej 11/2 (2012), 5-21.
 • (2012«Irena Sendlerowa w służbie dzieciom Holocaustu», w: E.J. Kryńska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.), Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno – pedagogiczne XX-XXI wieku, Białystok 2012, 53 76.
 • (2012«Promocja rodziny w nauczaniu Benedykta XVI», w: Studia nad rodziną 30-31 (2012), 13-32.
 • (2012«Wiara fundamentem pewności poznania», w: Rocznik Teologii Katolickiej 11/1 (2012), 5-9.
 • (2011«Kapłan – świadkiem komunii z Bogiem», w: Studia Teologiczne 29 (2011), 83-92.
 • (2011«Problematyka wiary w nauczaniu Benedykta XVI», w: Rocznik Teologii Katolickiej 10 (2011), 113-130.
 • (2011«Hermeneutyka teologii życia», w: A. Skreczko, J. Zabielski, Życie człowieka jako zobowiązujący dar, Białystok 2011, 258-273.
 • (2011«Ojcostwo fizyczne i duchowe», w: E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński, Mężczyzna. Etyka. Ekonomia, Białystok 2011, 51-62.
 • (2010«Doświadczenie wiary w życiu młodego człowieka w nauczaniu Benedykta XVI», w: Rocznik Teologii Katolickiej 9 (2010), 94-106.
 • (2010«Hermeneutyka demonologii», w: Studia Teologiczne 28 (2010), 119-130
 • (2010«Hermeneutyka teologiczna pierwszych wieków a tożsamość chrześcijan narodów słowiańskich», w: Z. Abramowicz, J. Ławski (red.), Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. II Historia, język, kultura, Białystok 2010, 49-64.
 • (2009«Patriotyzm w świadomości chrześcijanina», w: E.J. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.), Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009, 501-511.
 • (2009«Godność dziecka », w: J. Izdebska, J. Szymanowska, Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia, Białystok 2009, 27-41.
 • (2009«Feminizm w teologii», w: E. Ozorowski, R. Cz. Horodeński (red.), Kobieta – etyka – ekonomia, Białystok 2009, 55-70.
 • (2008«Eucharystia jako ofiara miłości i miłosierdzia według Błogosławionego ks. Michała Sopoćki», w: Rocznik Teologii Katolickiej 7 (2008), 47-63
 • (2008«Eucharystia jako sakrament miłosierdzia według Księdza Michała Sopoćki», w: Studia Teologiczne 26 (2008), 101-123.
 • (2008«Czy polityka bez religii?», w: J. Kopania (red.), Europa ducha – duch Europy, Białystok 2008, 49- 57.
 • (2008«Dziecięctwo naturalne a nadprzyrodzone», w: E. Ozorowski, R. Cz. Horodeński (red.), Dziecko – etyka – ekonomia, Białystok 2008, 35-44.
 • (2008«Kultura duszy – duszą kultury», w: A. Popławska, L.M. Jakoniuk (red.), Kultura. Młodzież. Edukacja, Białystok 2008, 48-57.
 • (2008«Godność osoby cierpiącej i umierającej», w: E. Krajewska – Kułak, C. Łukaszuk, B. Jankowiak, (red.), W drodze do brzegu życia, t. IV, Białystok 2008, 77- 89.
 • (2007«Ostatnia Wieczerza Jezusa w kontekście żydowskiej uczty paschalnej», w: Rocznik Teologii Katolickiej 6 (2007), 57-67.
 • (2007«Funkcja wychowawcza rodziny w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego», w: E.J. Kryńska, A. Skreczko (red.), Wychowanie, ale jakie?, Białystok 2007, 82-95.
 • (2007«Sakrament namaszczenia chorych – prowokacja śmierci czy wsparcie łaską życia?», w: E. Krajewska-Kułak, W. Nyklewicz, C. Łukaszuk (red.), W drodze do brzegu życia, T. III, Białystok 2007, 73-85.
 • (2007«Miłość małżeńska», w: E. Ozorowski, R. Cz. Horodeński (red.), Małżeństwo, etyka, ekonomia, Białystok 2007, 43-51.
 • (2007«Teodramat w ludzkim cierpieniu», w: E. Krajewska-Kułak, W. Nyklewicz, J. Lewko, C. Łukaszuk (red.), W drodze do brzegu t. II, Białystok 2007, 77-86.
 • (2007«Czy istnieje wolność bez Boga?», w: H. Święczkowska (red.), Wolność i tolerancja, Białystok 2007, 39-49.
 • (2006«Chrześcijańska wizja życia po śmierci», w: E. Krajewska-Kułak, W. Nyklewicz (red.), W drodze do brzegu życia, t. I, Białystok 2006, 21-29.
 • (2006«Kościół a świat. Recepcja i aktualność myśli Soboru Watykańskiego II», w: Rocznik Teologii Katolickiej 5 (2006), 119-130.
 • (2006«Teologia męczeństwa», w: Episteme 60 (2006), 105-114.
 • (2005«Implikacje protologiczne Tomasza z Akwinu», w: Rocznik Teologii Katolickiej 4 (2005), 39-46.
 • (2005«Misja Kościoła. W zadumaniu nad „Pamięcią i tożsamością”», w: Studia Teologiczne 23 (2005), 28-33.
 • (2005«Rodzina źródłem kapitału ludzkiego», w: L. Adamowska, J. Uszyńska – Jarmoc (red.), Dobro dziecka w rodzinie, Białystok 2005, 41-50.
 • (2005«Teologiczny apsekt communio źródłem rozumienia Kościoła w świetle dokumentu Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium», w: J. Morawa, A.A.Napiórkowski (red.), Kiedy się zgromadzi cały Kościół (1Kor 4, 23), Kraków 2005, 187-225.
 • (2005«Planowanie rodziny w świetle nauczania Kościoła», w: R. Horodeński, E.Ozorowski (red.), Rodzina, etyka, ekonomia, Białystok 2005, 69-86.
 • (2003«Rahnerowska wizja chrztu na tle epoki», w: Studia Teologiczne 21 (2003),5-20.
 • (2001«Teologiczne uzasadnienie istnienia prawa naturalnego», w: R. Horodeński, E. Ozorowski (red.), Człowiek – etyka – ekonomia, Białystok 2001,59-73.
 • (19971998) «La partecipazione dei fedeli laici nel „sacerdozio comune” secondo l’insegnamento del Concilio Vaticano II», w: Collegium Polonorum, Rzym 14 (1997-1998), 40-53.
 • (19971998) «Dialogo teologico-ecumenico fra le Chiese: Ortodossa e Cattolica», w: Collegium Polonorum, Rzym 14 (1997-1998), 16-25.
 • (19951996) «Fede e ragione nella dialettica di Soeren Kierkegaard», w: Collegium Polonorum, Rzym 13 (1995-1996), 36-42.
 • (19951996) « La Nuova Evangelizzazione e cristiani anonimi», w: Collegium Polonorum, Rzym 13 (1995-1996), 7-22.

Artykuły popularyzujące naukę:

 • (2022), «Rektor i wychowawca», w: M. Ozorowski (red.), W trosce o Kościół i rodzinę, UKSW, Warszawam2022, 99-104. (pkt. 100).
 • (2021), «Synodalność w Kościele», w: Drogim Miłosierdzia 11 (2021) 135, s. 12-13.
 • (2020) «Fundacja Spe salvi», w: H. Ciereszko (red.), 25 lat Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2020, 461-464.
 • (2020) «Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku», w: H. Ciereszko (red.), 25 lat Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2020, 192-203.
 • (2020) «Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku w latach 1992-2017», w: H. Ciereszko (red.), 25 lat Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2020, 157-186.
 • (2020) «Powołanie do kapłaństwa wzrasta i dojrzewa w seminarium duchownym», w: Strankowski M., Proniewski A., Kasabuła T., Szot A., (red.), Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku (1945-2020), Białystok 2020, 45-94.
 • (2018) «Teologia w dialogu międzykulturowym», w: Biuletyn Panorama Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku 1 (2018) 3, 9-12.
 • (2017«Rządca, pasterz, ojciec», w: WKAB 1 (2017), 156-158.
 • (2017«Perspektywa miłosierdzia kreślona duchowością bł. ks. M. Sopoćki», w: WKAB 1 (2017), 144-147.
 • (2017«Zachwycić się powołaniem, aby iść i głosić. Odezwa Rektora w sprawie zbiórki ofiar na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku», w: WKAB 1 (2017), 148-151.
 • (2017«Łaska chrztu się nie starzeje», w: WKAB 1 (2017), 111-115.
 • (2017«Ekumeniczny wymiar sakramentu chrztu», w: WKAB 1 (2017), 102-111.
 • (2017«Bł. Ks. M. Sopoćko wzorem dla młodzieży», w: WKAB 1 (2017), 142- 143.
 • (2014«Wolontariat jako wyraz miłosierdzia», w: Feniks 2 (2014), 19-23.
 • (2013«Troska o drugiego człowieka», w: Otwórz się na wolontariat 1 (2013), 2.
 • (2012«Maryjność Jana Pawła II», w: Słowo, Pismo Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku 27 (2012), 20-33.
 • (2012«La Divina Misericordia – cos’è?», w: Ora et labora. Periodico dell’Associazione Amici del Monastero di Claro, Bellinzona 2012, 17-21.
 • (2009«La comunione dei santi oppure la memoria dei morti», w: Il San Bernardino 44 (2009), 2.
 • (2009«Vinci il Male con il bene. In memoria di Don Jerzy Popiełuszko», w: Il San Bernardino 42 (2009), 1.
 • (2008«Maryja w tajemnicy Bożego Miłosierdzia», w: WKAB 4 (2008), 274-277.
 • (2008«Powołani do uczty intelektualnej», w: WKAB 4 (2008), 245-248.
 • (2008«Miłosierdzie Boże w dziele Odkupienia», w: H. Ciereszko, T. Powichrowski (red.), Kazania o Miłosierdziu Bożym, Białystok 2008, 51-54.
 • (2007«Implikacje o kościele w encyklice Benedykta XVI Deus Caritas est», w: S. Kozakiewicz (red.), W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie. W przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii, Olsztyn 2007, 113-119.
 • (2007«Arcybiskup Wojciech Ziemba – Ojciec i przyjaciel seminarium», w: S. Kozakiewicz (red.), W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie. W przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii, Olsztyn 2007, 52-54.
 • (2006«Eucharystia – trendy? mama kazała? czy…? », w: R. Kimsza (red.), Miłość – życie – komunia, Białystok 2006, 259-263.
 • (2005«Implikacje teologiczno-egzystencjalne jubileuszu kościoła katedralnego w Białymstoku», w: WKAB 1 (2005), 207 – 218.
 • (2005«Niepokalane Poczęcie w tajemnicy wybrania każdego człowieka», w: WKAB 2 (2005), 142-152.
 • (2004«Apostolski charakter Kościoła i Eucharystii», w: WKAB 4 (2004), 220 – 224.
 • (2004«Współczesne spojrzenie teologa na dogmat», w: J. Zabielski (red.), „W Tym, który umacnia”, Białystok 2004, 255-261.
 • (2003«Dogmat u korzeni Europy», w: Słowo. Pismo Klubu Inteligencji Katolickiej 15 (2003), 14-20.
 • (2003«Soteriologiczny wymiar personalizmu w nauczaniu Jana Pawła II» w: WKAB 3 (2003), 84-113.
 • (2003«Pneumatologiczny wymiar personalizmu w nauczaniu Jana Pawła II», w: WKAB 1 (2003), 124-147.
 • (2002«Kościół – martwa budowla czy wspólnota osób?», w: „…Ty, co w Ostrej świecisz bramie. Czytanki majowe 2002, Białystok 2002, 34-38.
 • (2002«Protologiczny wymiar personalizmu w nauczaniu Jana Pawła II», w: WKAB 4 (2002), 179-190.
 • (1998«Żyć obecnością», w: Z. Sobolewski, W. Stolc, J. Główczyk (red.), Idźcie i głoście, Tarnów 1998, 192-195.
 • (1998«Matko, oto Naród», w: Z. Sobolewski, W. Stolc, J. Główczyk (red.), Idźcie i głoście, Tarnów 1998, 116-120.
 • (1998«Zmartwychwstać, znaczy żyć», w: Z. Sobolewski, W. Stolc, J. Główczyk (red.), Idźcie i głoście, Tarnów 1998, 71-74.
 • (1996«Poznać, aby bardziej pokochać», w: Z. Sobolewski, W. Stolc, J. Główczyk (red.), Idźcie i głoście, Tarnów 1996, 185-187.
 • (1996«Trąd duszy», w: Z. Sobolewski, W. Stolc, J. Główczyk (red.), Idźcie i głoście, Tarnów 1996, 166-168.
 • (1996«Miłość niejedno ma imię», w: Z. Sobolewski, W. Stolc, J. Główczyk (red.), Idźcie i głoście, Tarnów 1996, 94-96.
 • (1996«Życie jest nadzieją», w: Z. Sobolewski, W. Stolc, J. Główczyk (red.), Idźcie i głoście, Tarnów 1996, 74-76.
 • (1995«Tobie mówię wstań», w: J. Główczyk, P. Ptasznik, Z. Sobolewski (red.), Idźcie i głoście, Tarnów 1995, 152-153.
 • (1995«Pochwała prawdziwej gościnności», w: J. Główczyk, P. Ptasznik, Z. Sobolewski (red.), Idźcie i głoście, Tarnów 1995, 163-166.
 • (1993«Charyzmat Ruchu „Komunia i Życie” jako propozycja dla Kościoła lokalnego», w: Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej (dalej:WKAB), 3 (1993) 86-91.

Sprawozdania | recenzje | varia:

 • (2023) (recenzja wydawnicza) ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL, Moralność katolicka. Przewodnik dla początkujących według nauczania św. Jana Pawła II, Lublin 2023, ss. 144.
 • (2022), (recenzja wydawnicza) ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz,  Zrozumieć miłość. Misterium caritatis według kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, ss. 168
 • (2019) «Obietnica i ryzyko powołania. Odezwa Rektora AWSD w Białymstoku, 29.04.2019», w: WKAB 2 (2019), 171-173.
 • (2019) «W mocy Ducha Świętego troszczymy się o powołania. Odezwa Rektora AWSD w Białymstoku, 30.01.2019», w: WKAB 2 (2019), 142-144.
 • (2018) « O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE red. Wyjątkowość Kościoła katolickiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2018, ss.252», w: Rocznik Teologii Katolickiej XVII/3 (2018), 391-396.
 • (2018) « O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Proegzystencja Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, ss. 203», w: Rocznik Teologii Katolickiej XVII/3 (2018), 387-389.
 • (2018) «O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Kościół bez Kościoła. Świadectwo Wiary, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss.163», w: Rocznik Teologii Katolickiej XVII/3 (2018), 383-386.
 • (2018) «Odezwa Rektora AWSD w Białymstoku na Uroczystość Wszystkich Świętych 1, 11. 2018», w: WKAB 4 (2018), 167-169.
 • (2018) «Seminarium – Uczelnią promującą edukację teologiczną», Przemówienie Rektora AWSD w: WKAB 3 (2018), 135-140.
 • (2018) «Duch Święty, który powołuje do służby Bogu», Odezwa Rektora AWSD w Białymstoku do odczytania w niedzielę 22. 04. 2018 roku w: WKAB 2 (2018), 181-183.
 • (2018) «Duch Święty u początku powołania», Odezwa Rektora AWSD w Białymstoku do odczytania w niedzielę 4. 02. 2018 roku w: WKAB 1 (2018), 178-180.
 • (2017) «Odezwa Rektora AWSD w Białymstoku na niedzielę 22. 10. 2017 roku», w: WKAB 4 (2017), 194-196.
 • (2017«Teologia kształtuje oblicze Seminarium Duchownego». Przemówienie rektora AWSD, w: WKAB 3 (2017), 119-125.
 • (2017«Zachwycić się powołaniem, aby iść i głosić. Odezwa Rektora w sprawie zbiórki ofiar na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku», w: WKAB 1 (2017), 148-151.
 • (2017«Podążać ku kapłaństwu za Dobrym Pasterzem», w: WKAB 2 (2017), 165 – 167.
 • (2016«Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powołania. Odezwa Rektora w sprawie zbiórki ofiar na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, 17.04.2016 r.», w: WKAB 2 (2016), 124-126.
 • (2016«Powołany świadkiem miłosierdzia. Odezwa Rektora w sprawie zbiórki ofiar na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, 14.02.2016 r.», w: WKAB 1 (2016), 159-160.
 • (2015«Droga chrztu naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Nowenna opieki NMP, 13.11.2015 r.», w: WKAB 4 (2015), 269-271.
 • (2015«Czym jest świętość? Odezwa Rektora w sprawie zbiórki ofiar na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku», w: WKAB 4 (2015), 243-244.
 • (2015«Misja ewangelizacyjna AWSD. Przemówienie rektora AWSD w Białymstoku z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/16», w: WKAB 3 (2015), 143-149.
 • (2015«Dobry Pasterz wzorem powołanych do konsekracji świata. Odezwa Rektora Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, 31.03.2015 r.», w: WKAB 1 (2015), 293 294.
 • (2015«Poprzez konsekrację życia do konsekracji świata. Odezwa Rektora Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, 26.01.2015 r.», w: WKAB 1 (2015), 264-266.
 • (2014«Odezwa Rektora AWSD w sprawie zbiórki ofiar na tacę na potrzeby Seminarium», w: WKAB 4 (2014), 163-164.
 • (2014«Bóg – Teolog – Ksiądz. Przemówienie inauguracyjne rektora AWSD w Białymstoku», w: WKAB 3 (2014), 156-161.
 • (2014«Wychowanie w jedności z Jezusem Chrystusem. Odezwa Rektora AWSD a związku ze zbiórką na potrzeby Seminarium», w: WKAB 2 (2014), 104-105.
 • (2014«Odkrywanie powołania w Jezusie Chrystusie. Słowo Rektora AWSD a związku ze zbiórką na potrzeby Seminarium», w: WKAB 1 (2014), 201-202.
 • (2014«S. Anna Mroczek CSA, Dobrego dnia z Aniołem Stróżem. Myśli na każdy dzień, Częstochowa 2013, s. 154», w: Rocznik Teologii Katolickiej 13/2 (2014), 281-282.
 • (2014«Gabriele Amorth, Odejdź ode mnie szatanie, Częstochowa 2013, ss. 96», w: Rocznik Teologii Katolickiej 13/2 (2013), 277-279.
 • (2013«Powitanie i przemówienie inauguracyjne roku akademickiego 2013/14», w: WKAB 3 (2013), 141-148.
 • (2013«Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga, Kraków 2013, ss. 226», w: Rocznik Teologii Katolickiej 12/2 (2013), 265-267.
 • (2013«Współpraca ze świeckimi w opanowaniu praktyk parakościelnych», w: WKAB 1 (2013), 128.
 • (2013«Odezwa Rektora AWSD w sprawie zbiórki ofiar na tacę na potrzeby Seminarium», w: WKAB 4 (2013), 139-141.
 • (2012«Sprawozdanie za rok akademicki 2011/2012», w: WKAB 3(2012), 156- 188.
 • (2012«Człowieczeństwo Boga. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w dniach 17-19 września 2012 roku», w: Rocznik Teologii Katolickiej 11/2 (2012), 213-215.
 • (2011«Sprawozdanie za rok akademicki 2010/2011», w: WKAB 4 (2011), 144- 174.
 • (2011«Bibliografia artykułów w biuletynach i rocznikach Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia», w: Rocznik Teologii Katolickiej 10 (2011), 21-40.
 • (2010«Sprawozdanie za rok akademicki 2009/2010», w: WKAB 3 (2010), 94- 129.
 • (2009«Sprawozdanie z działalności AWSD w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009», w: WKAB 3 (2009), 184-219.
 • (2008«”Powołani, aby dźwigać ciężary duszpasterskiej odpowiedzialności”. Sprawozdanie z działalności AWSD w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008», w: WKAB 4 (2008), 209-243.
 • (2007«”Kapłani powinni iść i głosić Ewangelię”. Sprawozdanie z działalności AWSD w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007», w: WKAB 4 (2007), 163-202.
 • (2007«Trzecie Międzynarodowe Sympozjum naukowe pt. Politica senza religione? Laicitá dello stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico. 9- 11. 09. 2007r. Lugano – Szwajcaria», w: Rocznik Teologii Katolickiej 6 (2007),204-207.
 • (2006«”Abyśmy uwierzyli w moc wiary”. Sprawozdanie z działalności AWSD w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006», w: WKAB 4 (2006), 181- 216.
 • (2005Sprawozdanie z działalności AWSD w roku akademickim 2004/2005, w: WKAB 4 (2005), 151-187.
 • (2004Sprawozdanie z działalności AWSD w roku akademickim 2003/2004, w: WKAB 4 (2004), 168-196.
 • (2003«Sprawozdanie z działalności Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku w roku akademickim 2002/2003», w: WKAB 4 (2003), 143-168.
 • (2003«Sympozjum: Uniwersytet i Kościół w Europie. Rzym 18-20 lipca 2003», w: Rocznik Teologii Katolickiej 2 (2003), 130-133.
 • (2002«S.P. Huntington. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa 1998», w: WKAB 1 (2002), 148-150.
 • (2002«Globalizacja – nadzieje i lęki», w: Optimum – Studia Ekonomiczne 2 (2002), 187-193.
 • (2001«Sprawozdanie z działalności Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku w roku akademickim 2000/2001», w: WKAB 4 (2001), 219-251.
 • (2001Informator Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Białystok 2001, ss. 156.

Redakcja | Współredakcja książek:

 • (2022) A. Proniewski, D. Steć, J. Jabłoński (red.), Rodzina w myśli bł. ks. Michała Sopoćki na podstawie pracy doktorskiej ks. Michała Sopoćki z 1926 roku: Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich (Studium etyczno-prawne), Białystok 2022, ss. 102.
 • (2020) Strankowski M., Proniewski A., Kasabuła T., Szot A., (red.), Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku (1945-2020), Białystok 2020, ss. 104.
 • (2020) Pasterze niezłomni i błogosławieni (red.), Białystok 2020, ss. 143.
 • (2019) Między Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie a Seminarium Duchownym w Białymstoku (red.), Białystok 2019, ss. 96.
 • (2014Duch Kościoła – Kościół Ducha (red.), Białystok 2014, ss. 206.
 • (2013Człowieczeństwo Boga (red.), Białystok 2013, ss.199.
 • (2013Otoczmy troską życie (red.), Białystok 2013, ss. 174.
 • (2011Kimsza R., Proniewski A., Szot A.,(red.) Zapisane w pamięci. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. Infułatowi Doktorowi Stanisławowi Piotrowskiemu (1921-2006), Białystok 2011, ss. 298.
 • (2009Proniewski A., Jakoniuk, L.M., Dębski, A. (red.), In eo qui confortat, Białystok 2009, ss.415.
 • (2006Z życia do życia (red.), Białystok 2006, ss. 192.

Tłumaczenie książek na jęz. polski

 • L. Gerosa, Ósmego dnia, Białystok 2015, ss. 149.
 • L. Gerosa, Gdzie rodzi się prawdziwy człowiek? Doświadczenie autentycznego miłosierdzia, Białystok 2016, ss. 126

2023

 • Diecezjalny Dzień Pastoralny (Drohiczyn 14.10.2023), referat: Kościelność ruchów katolickich na drodze synodalnej
 • Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie (Poznań 16.09.2023), referat: Ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty odnowy eklezjalnej w budowaniu parafii jako „wspólnoty wspólnot”
 • Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków i Akademii Katolickiej w Warszawie, Jak być Kościołem synodalnym (Konstancin Jeziorna, 11-13.09.2023), referat: Synod w Kościele katolickim w Polsce
 • Continental Assembly of the Synod (Prague, 5-12.02.2023), warsztaty i praca w grupach, wystąpienie nt. Synodalności Kościoła

2022

2021 

2020

 • VIII Interdyscyplinarne Dni Świętego Tomasza z Akwinu: Apologia Eucharystii (Ełk 28. 01. 2020), referat: Cud eucharystyczny w Sokółce w świetle wiary w Eucharystię
 • VIII Ogólnopolska Konferencja naukowa Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem (Białystok UwB 19-20. 10. 2020), referat: Godność dziecka jako nieredukowalna wartość ontyczno -wychowawcza
 • Konferencja naukowa w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku (AWSD Białystok 8. 12. 2020), referat: Epistemologiczne podstawy Niepokalanego Poczęcia

2019

 • Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna: Pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II do Meksyku. 40-lecie pierwszej pielgrzymki apostolskiej św. Jana Pawła II (Warszawa UKSW 18. 01. 2019), referat: Jan Paweł II wobec kultu Maryi w Guadalupe
 • Sympozjum naukowe: Osoba i nauczanie św. Jana Pawła II w odbiorze alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku (Ełk 27. 05. 2019), referat: Misyjność Kościoła na podstawie encykliki Redemptoris missio

2018

 • Konferencja naukowa dla Dyrektorów, nauczycieli i pedagogów: Wychowanie i patriotyzm (Białystok 15. 02. 2018), referat: Wychowanie jako zadanie rodziny, szkoły, Kościoła i Państwa
 • Settimana interdisciplinare di corsi intensivi: Quale teologia per il XXI secolo? – Jubileusz XXV – lecia Wydziału Teologicznegop w Lugano (Lugano 19-26. 02. 2018), wykłady: Il rapporto tra fede e ragione nell’enciclica di Giovanni Paolo II Fides et ratio – 2 godz. oraz Razionalità della fede secondo la Lectio Magistralis di Benedetto XVI – 2 godz. (Szwajcaria)
 • Sesja naukowa dla Proboszczów Archidiecezji Białostockiej: Powołanie i formacja (Białystok 22. 02. 2018), referat: Troska o powołania i zasady formacji do kapłaństwa
 • Po co teologia? 50 Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny (KUL Lublin 16-20. 04. 2018) – referat: Między odpowiedniością z Tradycją a zrozumiałością współczesności. Korelacyjne zadanie teologii dogmatycznej
 • Godność i sprawiedliwość społeczna – Konferencja naukowa w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (Białystok 15. 10. 2018) – referat: Godność ludzi wykluczonych, „na peryferiach”, i…
 • Świadek Miłosierdzia – Ks. Prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009) – Sympozjum naukowe (Białystok 27. 10. 2018) – referat: Kościół jako wspólnota wiary
 • The Hermeneutics of Capability: The Impermissibility of Political and Social Disengagement  – American Catholic Philosophical Association 2018 Annual Meeting (8-11. 11. 2018 San Diego), referat: Homo capax Dei (USA).

2017

 • Sesja naukowa dla Zgromadzeń Archidiecezji Białostockiej (Białystok 20. 01. 2017), referat: Ekumeniczny wymiar sakramentu chrztu
 • Wykłady w Lugano 18-19. 05. 2017 nt.: Dialogo interculturale, fondamenti teologici ed implicazioni giuridiche 10 godz. (Szwajcaria)
 • Posiedzenie merytoryczne Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku (24. 10. 2017), referat: Teologia w dialogu międzykulturowym
 • Strutture ecclesiali: strumenti per la missione – Międzynarodowa sesja naukowa (Lugano Szwajcaria 27. 10. 2017), głos w dyskusji
 • Philosophy, Faith and Modernity – American Catholic Philosophical Association 2017 Annual Meeting (16-19. 11. 2017 Dallas), referat: Joseph Ratzinger’s Philosophical Theology of the Person (USA)

2016

 • Piękno w sacrum – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białystok 14-16. 04. 2016), referat: Piękno liturgii – liturgia piękna

2015

 • Skarby Kościoła – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Kraków 24. 02. 2015), referat: Sakramenty – drogą życia wiecznego.
 • Ekonomia świata – ekonomia nieba – Wykład inauguracyjny na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (1.10. 2015 – Białystok).
 • Problem uchodźctwa a apostolat miłosierdzia – Wykład w ramach XXXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej (21. 10. 2015 – Białystok).

2014

 • Głoszenie kerygmatu w społeczeństwie informacyjnym – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Ełk – 28. 01. 2014), referat: Pierwotny kerygmat i jego aktualność w epoce postmodernizmu.
 • Bažnyčios tapatybė ir misija pagal dogminę konstituciją Lumen Gentium – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Wilno 22. 03. 2014), referat: Švč. Mergelė Marija Dievo Motina Bažnyčios Slėpinyje.
 • Sesja naukowa do kapłanów z diecezji ełckiej (Wigry – 8. 11. 2014), referat: Współczesne zagadnienia chrystologiczne

2013

 • Hermeneutyczne wyzwania dla teologii – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Hermeneutyczna (Białystok 19. 05. 2013), referat: Hermeneutyka reformy kościelnej Józefa Ratzingera.

2012

 • W trosce o współczesną rodzinę. Teoria. Badania. Pomoc – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białystok 29. 03. 2012), referat: Troska o rodzinę w nauczaniu Benedykta XVI.
 • Wczoraj i dziś Soboru Watykańskiego II – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Koszalin 12.11.2012), referat: Józefa Ratzingera recepcja Soboru Watykańskiego II.

2010

 • Działalność patriotyczna kobiet z perspektywy XXI wieku – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Supraśl 6-7. 09. 2010), referat: Irena Sendlerowa w służbie dzieciom Holocaustu.

2009

 • Mężczyzna – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Augustów 14- 16. 09. 2009), referat: Ojcostwo fizyczne i duchowe.

2008

 • Przestrzeń życia współczesnego dziecka i obraz jego dzieciństwa – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Barszczewo 2-3. 06. 2008), referat: Godność dziecka

2007

 • Dziecko – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Augustów 13-15. 05. 2007), referat: Dziecięctwo naturalne a nadprzyrodzone.
 • Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białowieża 17-19. 05. 2007), referat: Hermeneutyka teologiczna pierwszych wieków a tożsamość chrześcijan narodów słowiańskich.
 • Wychowanie patriotyczne. Tradycje i współczesność – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białowieża 24-25. 09. 2007), referat: Patriotyzm w świadomości chrześcijanina.
 • Postawy współczesnej młodzieży wobec kultury – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Białystok 24. 10. 2007), referat: Kultura duszy – duszą kultury.
 • Europa ducha – Duch Europy – II Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica (Białystok 9-10. 11. 2007), referat: Czy polityka bez religii?
 • Życiodajna śmierć – III Międzynarodowa Konferencja naukowo – szkoleniowa (Białystok 6-9. 12. 2007), referat: Sakrament namaszczenia chorych – prowokacja śmierci czy wsparcie łaską życia?

2006

 • Małżeństwo – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Augustów 10- 12. 09. 2006), referat: Miłość małżeńska.
 • Wychowanie – ale jakie? – Konferencja naukowa (Białystok 25-27. 10. 2006), referat: Funkcja wychowawcza rodziny w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • Wolność i tolerancja – Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica (Białystok 9-10. 11. 2006), referat: Czy istnieje wolność bez Boga?
 • Życiodajna śmierć – II Międzynarodowa Konferencja naukowo – szkoleniowa (Białystok 7-10. 12. 2006), referat: Teodramat w ludzkim cierpieniu

2005

 • Życiodajna śmierć – I Międzynarodowa Konferencja naukowo – szkoleniowa (Białystok 9-10. 12. 2005), referat: Chrześcijańska wizja życia po śmierci
 • Vatikano II Susirinkimo nutarimai: skaitymas, mąstymas, gyvenimas – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Wilno 10. 12. 2005), referat: Bažnyčia ir pasaulis. Vatikano II Susirinkimo minčių recepcija ir aktualumas.

2004

 • Rodzina – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Wigry 16-18.05.2004), referat: Planowanie rodziny w świetle nauczania Kościoła.
 • Ecclesia, quid dicis de te ipsa – Konferencja ekleziologiczna (Kraków 18. 11. 2004), referat: Teologiczny apsekt communio źródłem rozumienia Kościoła w świetle dokumentu Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium.

2001

 • Człowiek – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Wigry 8-10. 05.2001), referat: Teologiczne uzasadnienie istnienia prawa naturalnego

(2024)

 • „Wspólnota Kościoła w laicyzującym się świecie” – Konferencja naukowa (Białystok 13. 01. 2024), członek komitetu organizacyjnego

(2023)

(2022)

 • Człowiek – między Bogiem a zwierzęciem – Konferencja naukowa (Białystok 15.10.2022), członek komitetu organizacyjnego
 • Uniwersytet na pograniczach – idee i praktyka – Konferencja naukowa z okazji 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku (Białystok 30.09.2022), uczestnik
 • Rodzina w myśli bł. Ks. Michała Sopoćki – Konferencja naukowa (Białystok 24.09.2022), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Wokół pytań o początki chrystologii – Konferencja naukowa Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych (WMSD Warszawa 14-16.09.2022), uczestnik – udział zgodnie ze Statutem STF
 • Problemy współczesnej eklezjologii i eschatologii – Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (Legnica 12-14.09.2022), uczestnik – udział zgodnie ze Statutem TTD
 • (R)ewolucja duszpasterstwa młodzieży – Konferencja naukowa (Białystok 23.04.2022), organizator
 • Eucharystia świętowanaKonferencja naukowa (Białystok 8.01.2022), członek komitetu organizacyjnego

(2021)

(2020)

 • Aktualność sakramentu Eucharystii w duszpasterstwie – Konferencja naukowa (Białystok 4.01.2020), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Warsztaty formacyjno pastoralne poświęcone problematyce rozpoznawania i profilaktyki różnego rodzaju uzależnień (Białystok 18-19.02.2020), członek komitetu organizacyjnego
 • Misteria życia Jezusa. Historia i teologia – Konferencja naukowa Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych (Gniezno 9-11.09.2020), uczestnik – głos w dyskusji
 • O naturze teologii – Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Warszawa-Konstancin Jeziorna 14-16.09.2020), uczestnik – głos w dyskusji
 • VIII Ogólnopolska Konferencja naukowa Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem (Białystok UwB 19-20.10.2020), członek Komitetu Naukowego

(2019)

 • Świadectwo i misja ewangelizacyjna w mocy Ducha Świętego – Konferencja naukowa (Białystok 5. 01. 2019), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 26-27.02. 2019), debata: Struktura seksualności człowieka – zaburzenia preferencji seksualnej, przewodniczący komitetu organizacyjnego.
 • Męczeństwo chrześcijan – Konferencja naukowa (Białystok 27. 04. 2019), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Czy teologia potrzebuje filozofii? Jakiej filozofii? – Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Toruń 16-18. 09. 2019), uczestnik – głos w dyskusji
 • Nowa apologia w Polsce. Czego, wobec kogo i jak bronimy? – Konferencja naukowa Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych (Włocławek 18-20. 09. 2019), uczestnik – głos w dyskusji

(2018)

 • Duch Święty a młodzież – Konferencja naukowa (Białystok 13. 01. 2018), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Duch Święty i ruchy w Kościele – Konferencja naukowa (Białystok 7. 04. 2018), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Pasterze niezłomni i święci… – Sesja naukowa w 50 rocznicę śmierci Biskupów Adama Sawickiego, Władysława Suszyńskiego i Ignacego Świrskiego (Białystok 10. 05. 2018) – przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Kolegialność w Kościele Katolickim. Perspektywa eklezjologiczno – prawna – Konferencja Międzynarodowa (Białystok 28. 05. 2018) – przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Człowiek a sztuczna inteligencja – Konferencja naukowa (Białystok 7. 06. 2018) – przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Posłuszeństwo w formacji seminaryjnej i zakonnej – Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Wrocław 3-5. 09. 2018) – uczestnik – głos w dyskusji
 • Żródło teologii: Pismo Święte w Tradycji – Konferencja naukowa (Kraków 17-19. 09. 2018) – uczestnik – głos w dyskusji
 • Misje i misjologia 100 lat po „Maximum illud” – Sympozjum naukowe (Białystok 2. 10. 2018) – członek komitetu organizacyjnego
 • Godność i sprawiedliwość społeczna – Konferencja naukowa w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (Białystok 15. 10. 2018) – członek komitetu organizacyjnego
 • Świadek Miłosierdzia – Ks. Prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009) – Sympozjum naukowe (Białystok 27. 10. 2018) – członek komitetu organizacyjnego

(2017)

 • Misyjność Kościoła – Konferencja naukowa (Białystok 7. 01. 2017), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • XXV-lecie Metropolii Białostockiej – Konferencja naukowa (Białystok 22. 04. 2017), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Konferencja naukowa: Kościół – Patriotyzm – Ojczyzna (Białystok  5. 05. 2017), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Konferencja naukowa: Syn, brat, ojciec – ksiądz i kobiety. 53 Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych (Częstochowa 4-7. 09. 2017), uczestnik-głos w dyskusji
 • Fatima w Bożym planie zbawienia – Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny (Zakopane 13-17. 09. 2017), uczestnik-głos w dyskusji
 • Osoba ludzka- rzeczywistość czy użyteczna metafora? – Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Lublin 18-20. 09. 2017), członek komitetu organizacyjnego
 • Historia – wiara – nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa – Konferencja naukowa Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych (Łomża 20-22. 09. 2017), uczestnik-głos w dyskusji
 • Otoczmy troską życie. V Dni Godności Życia – Konferencja naukowa (Białystok 17-18. 11. 2017), współorganizator
 • Digitalizacja najstarszych starodruków ze zbiorów Biblioteki AWSD w Białymstoku – Sesja naukowa środowiskowa dla bibliotekarzy (Białystok 7. 12. 2017), członek komitetu organizacyjnego

(2016)

 • Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski w aspekcie Miłosierdzia Bożego – Konferencja naukowa (Białystok 9. 01. 2016), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Liturgia w kościele – Konferencja naukowa (Białystok 2. 04. 2016), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Piękno w sacrum – Międzynarodowa Konferencja naukowa (14-16. 04. 2016 Białystok), członek komitetu organizacyjnego
 • Mózg – świadomość – myśl – Konferencja naukowa (23-25. 05. 2016 Białystok), członek komitetu organizacyjnego
 • Błogosławiona na nasze czasy – Konferencja naukowa (4. 06. 2016 Białystok), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa teologiczna fenomenów religijnych – Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Świdnica – Wałbrzych 12-14. 09. 2016, członek komitetu organizacyjnego

(2015)

 • Etyka w Polsce i klauzula sumienia w szkole – Konferencja naukowa (Białystok 10. 01. 2015), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny – Konferencja naukowa (Białystok 25. 03. 2015), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Światowe Dni Młodzieży w Polsce – nadzieje i perspektywy – Konferencja naukowa (Białystok 11. 04. 2015), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Dedykacje rękopiśmiennicze z lat 1901-1939 w księgozbiorze Abp-a Romualda Jałbrzykowskiego – Sesja naukowa środowiskowa dla bibliotekarzy (Białystok 14. 05. 2015), członek komitetu organizacyjnego
 • Psychologia a formacja ludzka – zadania, wyzwania, perspektywy – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Białystok 16. 05. 2015), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • 70 rocznica przeniesienia AWSD z Wilna do Białegostoku – Konferencja naukowa: (Białystok 21. 05. 2015), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 •  (R)ewolucja macierzyństwa – Konferencja naukowa: (Białystok 25. 05. 2015), członek komitetu organizacyjnego
 • Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej – Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Bydgoszcz 21-23. 09. 2015), członek komitetu organizacyjnego
 • Otoczmy troską życie. IV Dni Godności Życia – Konferencja naukowa (Białystok 14-16. 10. 2015), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Konsekracja życia – Międzynarodowa konferencja naukowa (Białystok 24. 10. 2015), przewodniczący komitetu organizacyjnego

(2014)

 • Człowiek – projekt czy przypadek – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białystok 6-8. 03. 2014), członek komitetu organizacyjnego
 • Człowiek istota (po)znana? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności – Międzynarodowa Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Rzeszów 15-17. 09. 2014), członek komitetu organizacyjnego
 • Zobacz i otwórz się na wolontariat – Cykl Konferencji środowiskowych promujących ideę wolontariatu: (28. 01. 2014 – Białystok; 26. 02 2014 – Białystok; 25. 03. 2014 – Białystok; 10. 04 2014 – Wysokie Mazowieckie; 22. 05. 2014 – Łomża; 27. 06. 2014 – Augustów; 29. 07. 2014 – Białystok; 27. 08. 2014 – Zambrów; 25-26. 09. 2014 – Supraśl), przewodniczący komitetu organizacyjnego

(2013)

 • Hermeneutyczne wyzwania dla teologii – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Hermeneutyczna (Białystok 19. 05. 2013), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Otoczmy troską życie. III Dni Godności Życia – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białystok 25-26. 10. 2013), przewodniczący komitetu organizacyjnego

(2012)

 • Nauka a wiara – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białystok 6-8. 03. 2012), członek komitetu organizacyjnego
 •  Człowieczeństwo Boga – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białystok 17-19. 09. 2012), przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • W trosce o współczesną rodzinę. Teoria. Badania. Pomoc – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białystok 29. 03. 2012), członek komitetu organizacyjnego

(2011)

 • Otoczmy troską życie. Drugie dni godności życia – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białystok 14-15. 10. 2011), przewodniczący komitetu organizacyjnego

(2009)

 • Mężczyzna – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Augustów 14-16. 09. 2009), sekretarz komitetu organizacyjnego
 • Życie ludzkie – od poczęcia do urodzenia – Konferencja naukowa (Białystok, 15-17. 10. 2009), członek komitetu organizacyjnego

(2007)

 • Dziecko – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Augustów 13-15. 05. 2007), sekretarz komitetu organizacyjnego
 • Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białowieża 17-19. 05. 2007), członek komitetu organizacyjnego
 • Wychowanie patriotyczne. Tradycje i współczesność – Międzynarodowa Konferencja naukowa (Białowieża 24-25. 09. 2007), członek komitetu organizacyjnego
 • Europa ducha – Duch Europy – II Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica (Białystok 9-10. 11. 2007), sekretarz komitetu organizacyjnego

(2006)

 • Małżeństwo – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Augustów 10-12. 09. 2006), sekretarz komitetu organizacyjnego
 • Wychowanie – ale jakie? – Konferencja naukowa (Białystok 25-27. 10. 2006), członek komitetu organizacyjnego
 • Mężczyzna – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Augustów 14-16. 09. 2009), sekretarz komitetu organizacyjnego
 • Wolność i tolerancja – Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica, (Białystok 9-10. 11. 2006), sekretarz komitetu organizacyjnego

(2004)

 • Rodzina – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Wigry 16-18.05.2004), sekretarz komitetu organizacyjnego

(2001)

 • Człowiek – etyka – ekonomia – Ogólnopolska Konferencja naukowa (Wigry 8-10. 05. 2001), sekretarz komitetu organizacyjnego

(2024)

Współpraca naukowa z Wydziałem Teologicznym w Lugano w ramach międzynarodowego projektu: Opera omnia di Eugenio Corecco.

(2022)

Współpraca naukowa z Department of Theology and Religious Studies, St. John’s University (NY USA).

(2021)

Współpraca naukowa z Faculty of the Pontifical College Josephinum (OH USA).

(2014)

(2014-2019) Członek zespołu zajmującego się promocją innowacyjnej metody biblijnej katechezy dorosłych Messaj’e we współpracy z ekipą Uniwersytetu w Lille pod kierunkiem Jacques’a Bernard. Udział w Seminarium Duchownym w Wilnie w Konferencji Naukowej. Referat: Švč. Mergelė Marija Dievo Motina Bažnyčios Slėpinyje – 22.03.2014 (Błogosławiona Dziewica Maryja Matką Boga w misterium Kościoła). Wydanie monografii Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger w serii Biblioteca Teologica 9 Wydziału Teologicznego w Lugano.

(2013)

Kolokwium habilitacyjne na Wydziale Teologicznym w Lugano. Wykład przed społecznością akademicką profesorów i studentów Wydziału Teologicznego w Lugano w ramach kolokwium habilitacyjnego na temat La teologia in Polonia ed il modo di trasmetterla in confronto con la mentalità postmoderna.

(2009)

(2009-2013) III stopień kształcenia, cykl habilitacyjny. Staż naukowy/stypendium naukowe w I semestrze roku akademickiego 2009-2010 na realizację badań nad hermeneutyką teologiczną Josepha Ratzingera. Realizacja podpisania umowy o współpracy pomiędzy Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku a Wydziałem Teologicznym w Lugano.

(2005)

Udział w Seminarium Duchownym w Wilnie w Konferencji Naukowej. Referat: Bažnyčia ir pasaulis. Vatikano II Susirinkimo minčių recepcija ir aktualumas – 10.12.2005 (Kościół a świat. Aktualizacja recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II)

(2000)

(2000-2019) Członek zespołu organizującego Międzyseminaryjne sesje naukowe pomiędzy Seminariami Duchownymi: Białystok – Drohiczyn – Łomża-Ełk.

(2024)

 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 12-13. 02. 2024), debata: Kryzys suicydalny

(2023)

(2022)

(2021)

 • Konfraternia kapłańska – spotkanie formacyjne z o. Józefem Augustynem SJ, W miłości i służbie. Kapłańska
  samotność: Jezusowa i nasza
  (Białystok 1.09.2021). Debata
 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 15.02.2021), debata: Jaka parafia? Jakie duszpasterstwo na XXI wiek?

(2020)

 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 18-19.02.2020), debata: Rozpoznawanie i profilaktyka różnego rodzaju uzależnień
 • Dni Kultury chrześcijańskiej (Białystok 3-29.10.2020), konferencja Uleczyć świat – perspektywa nadziei 29.10.2020
 • Współorganizator wieczorów z cyklu ABC Kardynała Wyszyńskiego

(2019)

 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 26-27.02.2019), debata: Struktura seksualności człowieka – zaburzenia preferencji seksualnej

(2018)

 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 27-28.02.2018), debata: Diakonat stały – szafarze nadzwyczajni Eucharystii

(2017)

 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 7-8.03.2017), debata: Przepowiadanie z ambony dzisiaj – współczesny przekaz kerygmatu
 • Sesja naukowa dla Zgromadzeń Archidiecezji Białostockiej (Białystok 20.01.2017), referat: Ekumeniczny wymiar sakramentu chrztu
 • XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej (Białystok 16.10.2017), panel dyskusyjny z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wicepremiera Jarosława Gowina, rektorów i profesorów Wyższych Uczelni miasta Białegostoku na temat: Nauka w rozwoju społeczno – gospodarczym Polski

(2016)

 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 22-23.02.2016), debata: Powołanie kapłańskie – aspekt indywidualny i społeczny

(2015)

 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 10-11. 02. 2015), debata: Nowa ewangelizacja – między teorią a praktyką
 • XXXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej (Białystok 21. 10. 2015), wykład Problem uchodźctwa a apostolat miłosierdzia

(2014)

 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 18-19. 02. 2014), debata Wychowanie katolickie dzisiaj – zagrożenia współczesnego wychowania
 • Sesja naukowa środowisk katechetycznych (Białystok)4. 03. 2014), wykład Katecheza dla dorosłych metodą Mess’aje
 • II Cykl Konferencji środowiskowych promujących ideę wolontariatu (28. 01. 2014 – Białystok; 26. 02 2014 – Białystok; 25. 03. 2014 – Białystok; 10. 04 2014 – Wysokie Mazowieckie; 22. 05. 2014 – Łomża; 27. 06. 2014 – Augustów; 29. 07. 2014 – Białystok; 27. 08. 2014 – Zambrów; 25-26. 09. 2014 – Supraśl), debata : Zobacz i otwórz się na wolontariat
 • XXXII Dni Kultury Chrześcijańskiej (Białystok 15. 10. 2014), wykład Zanurzeni w świętości … Św. Jan XXIII, Św. Jan Paweł II
 • Sesja naukowa do kapłanów z diecezji ełckiej (Wigry 8. 11. 2014), wykład: Współczesne zagadnienia chrystologiczne

(2013)

 • Warsztaty Duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 11-12. 02. 2013), debata Wiara a praktyki parakościelne
 • Panel dyskusyjny Klubu Inteligencji Katolickiej (Białystok 16. 10. 2013), debata Kultura w wierze zakorzeniona.
 • XXXI Dni Kultury chrześcijańskiej w Białymstoku (Białystok 9.10.2011), wykład Maryjność Jana Pawła II
 • I Cykl Konferencji środowiskowych promujących ideę wolontariatu (26. 06. 2013 – Białystok; 23. 07 2013 – Białystok; 28. 08. 2013 – Białystok; 26. 09 2013 – Łomża; 23. 10. 2013 – Siemiatycze; 20. 11. 2013 – Supraśl; 11. 12. 2013 – Białystok), debata: Zobacz i otwórz się na wolontariat

(2012-2013)

 • W każdą niedzielę roku wiary 2012-2013 w Radio Białystok katechezy na temat Credo.

(2012)

 • Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 14-15. 02. 2012), debata Nowa ewangelizacja
 • XXX Dni Kultury chrześcijańskiej w Białymstoku (Białystok 10.10.2012), wykład Wiara personalistyczna Jana Pawła II i wiara charytologiczna Benedykta XVI.
 • Konferencja w Szwajcarii w Claro 16. 10. 2012 popularyzująca naukę nt. La Divina misericordia – cos’è?
 •  

(2011)

 • Konferencja środowiskowa Fundacji Spe salvi (Białystok 28. 04. 2011), konferencja Twój Przyjaciel Streetworker
 • Warsztaty Duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 1-2. 03. 2011), debata Duszpasterstwo powołań
 • IX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki (Białystok 9-20. 05. 2011), wykład W nurcie nauczania Benedykta XVI

(2010)

 • Warsztaty Duszpasterskie dla Księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 11-12. 02. 2010), debata Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz

(2009)

 • Warsztaty Duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 1-2. 04. 2009), debata Życie małżeńskie a Sakrament Pokuty i Pojednania – problemy Duszpasterstwa Rodzin

(2007)

 • Spotkanie diecezjalnego Ruchu Światło-Życie (Białystok 20. 01. 2007), konferencja Kochaj i rób co chcesz czy rzeczywiście co chcesz?

(2006)

 • Sesja naukowej Civitas Christiana (Białystok 22. 02. 2006), konferencja Kościół w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas est”
 • Wykłady w cyklu wykładów otwartych z teologii duchowości (Białystok 29. 04. 2006), wykład Eucharystia – misterium wiary – r.
 • Sesja naukowa Civitas Christiana (Białystok 7. 06. 2006), konferencja Tożsamość Biskupa Rzymu w relacji do Kościoła partykularnego w świetle pierwszej pielgrzymki Benedykta XVI do Polski

(2005)

 • Ogólnomiejska Konferencja dla Dyrekcji Szkół miasta Białegostoku w 100-lecie Kościoła Katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, „Caput et Mater omnium Ecclesiarum” (Białystok 2. 03. 2005), wykład Implikacje teologiczno-egzystencjalne jubileuszu kościoła katedralnego.
 • Sesja naukowa Civitas Christiana (Białystok 26. 04. 2005, konferencja Misja Kościoła
 • Konferencja dla Nauczycieli i Wychowawców w Dzień Edukacji Narodowej (Białystok 14. 10. 2005), wykład Etos Pedagoga
 • Inauguracja roku akademickiego Studium nad Rodziną (Białystok 15. 10. 2005), wykład Wartość rodziny w kontekście zmian społeczno-kulturalnych

(2003)

 • Dni Kultury chrześcijańskiej (Białystok 15.10 i 17.10. 2003), konferencja Eucharystia – odpowiedzią na potrzeby człowieka. r.
 • Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego (Białystok 15. 11. 2003), konferencja Jezus Chrystus” – prowokacja czy spełnienie
 • Sesja naukowa Civitas Christiana (Białystok 03. 12. 2003), konferencja Korzenie Europy

(2000 – )

 • W Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku od 2000 roku opieka nad Kołem Teologicznym.4