Przed trzema laty Archidiecezja Białostocka obchodziła Jubileusz 25-lecia powstania. W związku z tym została wydana publikacja pod redakcją bp. Henryka Ciereszki zatytułowana 25 lat Archidiecezji Białostockiej. Przedstawia ona struktury diecezjalne, charakterystykę życia religijnego, ukazuje dzieła diecezjalne o charakterze ewangelizacyjnym, formacyjnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Księga jubileuszowa ukazuje historię archidiecezji, na którą składają się okoliczności jej ustanowienia, rozwój struktur parafialnych, charakterystyka duchowieństwa oraz wspólnoty wiernych świeckich.

Na początku ukazane są sylwetki pasterzy Kościoła białostockiego, dalej opis I Synodu Archidiecezji, działalność kolegiów doradczych arcybiskupa metropolity oraz urzędów i wydziałów Kurii Metropolitalnej Białostockiej Odrębnie został przedstawiony Sąd Metropolitalny oraz kapituły.

W kolejnych dwóch rozdziałach ukazane zostały instytucje formacyjno-edukacyjne działające w Archidiecezji – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne i instytucje naukowe i formacyjne duchowieństwa i świeckich.

W odrębnym rozdziale scharakteryzowano dzieło katechizacji w archidiecezji. Kolejny rozdział poświęcony został omówieniu służby Bożej w archidiecezji, obejmującej działalność duszpasterską Kościoła, skupioną wokół liturgii będącej wyrazem życia religijnego w parafiach. Życie religijne i duchowe w diecezji ubogacają zakony i zgromadzenia zakonne, opisane w rozdziale o życiu konsekrowanym.

Owocem i świadectwem autentycznego życia wiarą wspólnot wiernych są święci. Przedstawiono ich w kolejnym rozdziale jako świętych Archidiecezji – świadków wiary i świętości życia oraz orędowników u Boga. Miejscami ożywienia wiary i odnawiania życia chrześcijańskiego są też sanktuaria. Stąd w odrębnym rozdziale ukazana jest historia ich powstawania i rozwoju na terenie Archidiecezji.

Dynamizm odnowy wiary i życia chrześcijańskiego cechuje się otwartością na działanie Ducha Świętego w Kościele. Wyrazem tego są ruchy i stowarzyszenia kościelne istniejące w archidiecezji, opisane w kolejnym rozdziale.

Pełny obraz duszpasterstwa, w jego różnorodności i bogactwie ujawnia się w duszpasterstwie następnie przedstawionym duszpasterstwie nadzwyczajnym i specjalnym.

Autentycznie przeżywana wiara i pobożność wiernych przejawia się w postawach i czynach miłości chrześcijańskiej. Instytucją w swych założeniach i celach ukierunkowaną na pomoc charytatywną jest Caritas Archidiecezji Białostockiej, stąd w ramach prezentacji dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia przedstawiona jest jej działalność.

W archidiecezji białostockiej kontynuowane jest dzieło misyjne, któremu został poświęcony odrębny rozdział, w którym przedstawiony jest wkład księży misjonarzy pochodzących z Archidiecezji oraz świeckich wolontariuszy w misję Kościoła. Ukazana została też podejmowana formacja i animacja misyjna.

Obok wciąż żywej i aktualnej misji ewangelizacyjnej Kościoła ostatnie stulecia charakteryzuje intensywna działalność na polu ekumenizmu. Nie mogło zatem zabraknąć także rozdziału poświęconego tego rodzaju działaniom podejmowanym w Archidiecezji, tym bardziej, że na jej terenie istnieje szereg parafii wyznania prawosławnego oraz kilka wspólnot protestanckich.

W ostatnich dziesięcioleciach wyzwaniem wobec Kościoła jest dynamiczny rozwój przestrzeni medialno-informatycznej, w której jawią się nowe możliwości w sferze religijno-kulturalnej. W kolejnym rozdziale przedstawione zostały instytucje środków społecznego przekazu, archiwum i muzeum diecezjalne, centrum wystawienniczo-konferencyjne czy diecezjalna Księgarnia św. Jerzego.

Wraz z rozwojem struktur diecezjalnych i erygowaniem nowych parafii konieczne jest stworzenie odpowiedniej bazy materialnej w postaci budowy nowych świątyń i obiektów kościelnych. Te znaczące dokonania w skali diecezji udokumentowane zostały w rozdziale o budownictwie sakralnym w archidiecezji. Zwieńczeniem całości opracowania jest kalendarium omawianego okresu 25 lat istnienia archidiecezji.

Publikację pt. „25 lat Archidiecezji Białostockiej” można nabyć w Księgarni św. Jerzego przy ul. Kościelnej 1.

źródło: www.archibial.pl